Tài liệu

1. Quyết định 1048 – Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP. Tải xuống

2. Quyết định 781 – Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định 1048 . Tải xuống

3. Luật Hợp tác xã 2012. Tải xuống

4. Trao chứng nhận OCOP cho các sản phẩm đầu tiên. Tìm hiểu

5.Thêm 20 sản phẩm đủ điều kiện công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2 năm 2020. Tìm hiểu

6. Quyết định Công bố sản phẩm đạt OCOP tỉnh Quảng Ngãi lần 1 năm 2020. Tải xuống

7. Quyết định Công bố sản phẩm đạt OCOP tỉnh Quảng Ngãi lần 2 năm 2020. Tải xuống

8. Hồ sơ thành lập Hợp tác xã. Tải xuống

 

 

098 930 50 23